Życie nie raz może nas zaskoczyć i niestety, może to być niemiłe zaskoczenie. Nawet, jeżeli uważaliśmy nasz związek za szczęśliwy i idealny, to mogą zajść takie zdarzenia, które zmuszą nas do podjęcia trudnej decyzji o rozwodzie. Czasami jest to po prostu konieczność, gdyż dalsze wspólne życie jest niemożliwe. Jak poradzić sobie z wszystkimi formalnościami w momencie, gdy przeżywamy tak trudne chwile? Przeczytaj nasz artykuł, w którym znajdziesz wszystko o rozwodzie. Są to informacje, które będą ci niezbędne podczas postępowania sądowego w sprawie o orzeczenie rozwodu.

Polskie prawo cywilne stanowi, ze o rozwodzie orzeka sąd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małżonków. Orzeczenie o rozwodzie zostaje wydane, gdy sąd stwierdzi, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Łącznie z wyżej wymienionym orzeczeniem sąd rozstrzyga o alimentach, które będą płacone na rzecz wspólnych dzieci oraz o ustanowieniu władzy rodzicielskiej względem dzieci nieletnich, czyli tych, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Władzę rodzicielską sąd może przyznać obojgu małżonkom bądź tylko jednemu z nich. Drugiej stronie często ogranicza się prawa do dzieci lub całkowicie się ich pozbawia. Ponadto sąd rozstrzyga o sposobie korzystania za wspólnego mieszkania, a gdy zaistnieje taka potrzeba – nakazuje eksmisję z lokalu. Nakaz eksmisji jest wydawany tylko w przypadku rażącego zachowania współmałżonka. Sąd dokonuje także podziału majątku wspólnego.

Rozwód według prawa polskiego można wziąć, gdy zaistnieje jedna z przesłanek. Pierwsza dotyczy trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Innymi słowy, chodzi o to, e pomiędzy małżonkami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej. Rozwód sąd orzeka także, jeżeli chodzi o dobro małoletnich dzieci. Trzecią przesłanką jest wina małżonka. Wspólne zamieszkiwanie nie stanowi żadnej przeszkody do wydania przez sąd orzeczenia o rozwodzie.

Sąd może wydać orzeczenie o rozwodzie ze wskazaniem winy jednego z małżonków. W tym przypadku rozprawa rozwodowa trwa znacznie dłużej, gdyż sąd musi zbadać dowody wskazujące na zaistnienie winy. Orzeczenie o winie może mieć duże znaczenie podczas dokonywania podziału majątku lub orzekania o przyznaniu opieki nad małoletnimi dziećmi.

Są pewne sytuacje, w których sąd może nie orzec rozwodu. Po pierwsze, jest to możliwe, gdy sąd stwierdzi, że naruszone zostałoby tym samym dobro małoletnich dzieci. Sąd zmuszony jest do sprawdzenie, w jaki sposób rozwód rodziców wpłynąłby na dzieci. Niezbędna będzie opinia biegłych w tym zakresie. Rozwód nie zostanie orzeczony również, gdy sąd uzna, że naruszyłoby to zasady współżycia społecznego. Po trzecie, nie dojdzie do rozwodu, gdy będzie go żądał tylko małżonek, który jest winny rozpadu małżeństwa. W takiej sytuacji rozwód może zostać orzeczony tylko, jeżeli drugi małżonek wyrazi na to zgodę.

Po orzeczeniu przez sąd rozwodu małżonek może złożyć wniosek o alimenty. Sąd rozpatrzy wniosek i wyda decyzje pozytywną, gdy uzna, że osoba, która wyszła z wnioskiem żyje w niedostatku. Alimenty nie dotyczą tylko dzieci. Może żądać o nie małżonek, któremu w wyniku rozwodu brakuje środków na utrzymanie. Sąd rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę nie tylko sytuacje majątkową osoby ubiegającej się o alimenty, lecz także możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji. Z chwila wejścia osoby otrzymującej alimenty w nowy związek małżeński, obowiązek alimentacyjny ciążący na byłym małżonku ustaje. W sytuacji, gdy do płacenia alimentów zobowiązana jest osoba, która nie jest winna rozpadowi małżeństwa, to obowiązek płacenia ustaje po upływie pięciu lat.

Zatem wyrok rozwodowy obejmuje oprócz samej sentencji dotyczącej rozwiązani małżeństwa jeszcze kilka elementów. Pierwszy i najważniejszy dotyczy przyznania opieki nad małoletnimi dziećmi. Władza rodzicielska może zostać przyznana obojgu małżonkom lub jednemu z nich przy jednoczesnym ograniczeniu praw drugiego. Sąd orzeka także, w jakim stopniu małżonkowie ponoszą koszty utrzymania i wychowania dzieci. Kolejny element dotyczy podziału wspólnego mieszkania w przypadku, gdy małżonkowi posiadają takową wspólną nieruchomość. W tym miejscu może znaleźć się także decyzja o eksmisji małżonka z lokalu mieszkalnego. Ostatni element dotyczy podziału majątku wspólnego małżonków. Sąd rozstrzyga o nim, gdy nie wpłynie to na wydłużenie postępowania. Podział majątku, aby był ważny z punktu widzenia prawa musi być dokonany notarialnie.

Jakie są koszty rozwodu? Obejmują one po pierwsze opłatę stałą od pozwu, która wynosi 600 złotych. Oprócz tego dochodzi jeszcze kilka innych opłat. Orzeczenie eksmisji małżonka z lokalu to koszt równy 200 złotych. Gdy konieczny jest podział mieszkania do korzystania trzeba dopłacić 100 złotych. Najdroższy jest podział majątku, gdyż może dochodzić nawet do 1000 złotych ( musi on być wykonany przez notariusza ). Orzeczenie alimentów na rzecz małżonka kosztuje nas 5% ich rocznej wartości. Pozostają jeszcze koszty stawiennictwa na rozprawę świadków oraz koszty opinii biegłych.