Amortyzacja podatkowa jest traktowana jako koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środka trwałego, na przykład maszyny przemysłowej lub pojazdu. Przeprowadza się ją aż do momentu, w którym początkowa wartość danego obiektu będzie równa kwocie odpisów amortyzacyjnych. Warto pamiętać, że taki sposób odpisów nie jest tożsamy z amortyzacją bilansową.

Czemu służy amortyzacja?

Ewidencja środków trwałych jest prowadzona w każdym przedsiębiorstwie. Jej celem jest wskazanie liczby, rodzaju i wartości poszczególnych obiektów, urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w firmie. Warto jednak zauważyć, że wraz z upływem czasu wartość poszczególnych środków trwałych zmniejsza się.

Wiąże się to m.in. z wyeksploatowaniem poszczególnych urządzeń oraz spadkiem ich ceny rynkowej. W takim wypadku wykazywanie (dla celów prawa bilansowego) takiej samej wartości początkowej kilka lat po nabyciu lub wytworzeniu środka trwałego byłoby błędem – wyjaśnia doradca podatkowy z firmy Pukaluk. Właśnie po to stosuje się odpisy amortyzacyjne, które mają na celu regularne obniżanie wartości danej maszyny czy pojazdu o określoną kwotę.

Jak długo amortyzuje się środek trwały?

Zgodnie z przepisami podatkowymi odpisy amortyzacyjne należy rozpocząć pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym środek trwały został wprowadzony do użytkowania. Warto podkreślić, że nie zawsze moment wpisu do ewidencji jest równoznaczny z dniem zakupu. Dana maszyna lub inny obiekt mogą np. zostać wytworzone w przedsiębiorstwie (systemem gospodarczym) lub otrzymane w darowiźnie.

Prawidłowość tę można łatwo zaobserwować również na podstawie budynków, których postawienie zlecił przedsiębiorca. W tym przypadku amortyzacja również rozpoczyna się od momentu po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji, o ile jest on kompletny i zdatny do użytku, , a nie wcześniej, np. w dniu rozpoczęcia prac budowlanych.

Odpisy amortyzacyjne wykonuje się aż do momentu, w którym wystąpi jedna z wymienionych sytuacji:

  • wartość początkowa środka trwałego zrówna się z wartością odpisów amortyzacyjnych,
  • środek trwały zostanie sprzedany lub zbyty w inny sposób,
  • dojdzie do likwidacji lub stwierdzi się brak środka trwałego.

Możliwe jest również dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego – o ile wartość początkowa środka trwałego nie przekracza 10 000 zł.

Metody amortyzacji podatkowej

Podczas wprowadzania środka trwałego do ewidencji należy wybrać metodę, która będzie wykorzystywana do sporządzania odpisów. Najczęściej wyróżnia się trzy sposoby amortyzacji podatkowej: liniową, degresywną oraz indywidualną. Każda z nich wiąże się ze stosowaniem odpowiednich stawek amortyzacyjnych, które określa ustawa.

Jeśli nie masz pewności, która metoda będzie najbardziej korzystna (lub możliwa) w konkretnej sytuacji, warto zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego. Specjalista podpowie Ci najbardziej korzystne finansowo rozwiązanie.