Dojrzałość szkolna dziecka to najogólniej mówiąc osiągnięcie takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego i emocjonalnego, który pozwala na podjęcie obowiązków ucznia. W oparciu o literaturę fachową i programy wychowania w przedszkolu można sformułować kilka ważnych i pożądanych wyznaczników gotowości szkolnej.

O wysokim stopniu dojrzałości szkolnej możemy mówić gdy dziecko:

Potrafi poprawnie nazwać i wymienić członków najbliższej rodziny, wie czym zajmują się rodzice, wymienia informacje między nauczycielem a rodzicami, chętnie opowiada o wydarzeniach rodzinnych, właściwie zachowuje się wobec członków rodziny i osób dorosłych.

Zna nazwę miejscowości w której mieszka, potrafi wymienić najważniejsze zabytki i obiekty użyteczności publicznej, zna swój adres zamieszkania, rozumie pojęcie Polska, zna stolicę, godło, flagę, najważniejsze rzeki, miasta.

Poprawnie nazywa cechy wyglądu zewnętrznego swojego i innych. nazywa narządy zmysłu i wykorzystuje je do poznawania otaczającej rzeczywistości.

Potrafi dokonać opisu charakteru człowieka z rozróżnieniem cech pozytywnych i negatywnych.

Aktywnie uczestniczy w organizacji własnego życia poprzez podejmowanie działań w różnych sytuacjach np.: współdecydowanie o własnym ubiorze, wyglądzie, sposobie wykonania danej czynności.

Zna swoje upodobania i zainteresowania i potrafi o nich opowiadać, potrafi ocenić swoje działania, próbuje samodzielnie rozwiązywać problemy.

Nie boi się sytuacji nowych, podejmując działania jest w miarę swobodne i samodzielne, zachowuje się odpowiednio do sytuacji.

Rozpoczętą pracę doprowadza do końca i potrafi zaprezentować jej efekty.

Jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych, dba o swój wygląd, ład i porządek wokół siebie.

Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie, używa form grzecznościowych, szanuje wytwory pracy innych, zna zasady prowadzenia dialogu, dąży do łagodzenia sytuacji konfliktowych,

Rozumie i odpowiednio reaguje na wezwania i polecenia nauczyciela, potrafi wykonać 3-4 polecenia wg. kolejności podanej przez dorosłego.

Wykazuje zainteresowanie książkami, opowiada treść utworów literackich, potrafi przez dłuższą chwilę koncentrować uwagę na prezentowanej bajce czy opowiadaniu.

Swobodnie wypowiada się na różne tematy budując kilku zdaniową wypowiedź na temat ilustracji, historyjki obrazkowej, uogólnia temat, uzasadnia akcję.

Zapamiętuje treści np. wierszy i chętnie je recytuje.

Buduje zdania, dokonuje podziału zdania na wyrazy, wyrazu na sylab i głoski, dokonuje syntezy głosek i sylab budując wyraz.

Potrafi wykonywać czynności manipulacyjne tj. nawlekanie, układanie, lepienie ( z plasteliny, gliny), zgniatanie, formowanie.

Lubi rysować, kolorować obrazki (kolorując obrazek nie wychodzi poza linie).

Potrafi ciąć nożyczkami według wytyczonej linii prostej i krzywej.

Potrafi złożyć obrazek z pociętych części.

Kreśli kształty graficzne za pomocą linii łączących wyznaczone punkty.

Podejmuje próby odwzorowywania kształtów i znaków graficznych ( szlaczki).

Prawidłowo wskazuje prawą i lewą stronę ciała, prawidłowo określa kierunki ( na prawo, na lewo, w dół. w bok itp.).

Poprawnie posługuje się określeniami czasu typu wczoraj, jutro, popołudniu itp., zna dni tygodnia, pory roku.

Rozróżnia figury geometryczne płaskie i przestrzenne ( kula), odwzorowuje ich kształty.

Potrafi grupować różne przedmioty wg. jednej wybranej cechy np.: koloru lub kilku cech np.: koloru i kształtu

Poprawnie używa pojęć: lekki – ciężki; lżejszy – cięższy; długi – krótki; dłuższy – krótszy; taki sam; wysoki – niski; wyższy – niższy; mały – mniejszy – najmniejszy itp.

Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi od 0 do 10, przelicza elementy, określa liczebność zbioru i porównuje liczebność zbiorów, klasyfikuje zbiory wg malejącej lub wzrastającej liczebności.

28. Zna pory roku i charakterystyczne ich cechy, gatunki niektórych drzew, roślin, kwiatów, grzybów, zwierząt, określa zjawiska przyrodnicze, zna podstawowe zasady ochrony przyrody.

Zna i stosuje podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach.

Jest sprawne ruchowo, wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, zna zasady rywalizacji.