Mniej niż 72 godziny, zanim Trump rozpocznie III Wojnę Światową ?

Wojna 2

Publikujemy zestaw informacji ze strony amerykańskich oficerów wywiadu: www.veteranstoday.com    przeciwnych rozpętaniu atomowej III wojny światowej przez USA i jego sojuszników.

red. kip

veterans USACzy jesteśmy w przededniu zniszczenia?

Przez Ian Greenhalgh April 11, 201811 kwietnia 2018 r

Uwaga redaktora: Spodziewaj się, że Stany Zjednoczone przeprowadzą naloty w Syrii w ciągu 72 godzin i, w przeciwieństwie do ostatniego pocisku samopowrotnego, spodziewaj się, że samoloty latające z baz amerykańskich w tym regionie i amerykańscy okręty na Morzu Śródziemnym i Morzu Czerwonym będą zaangażowane .

Make no mistake, Trump is going to do it, it is why he was placed in office, it is why anyone who wasn’t on board with the war plan has been ditched in favour of war hawks like John Bolton.

Nie popełnij błędu, Trump to zrobi, dlatego został mianowany, dlatego każdy, kto nie był na pokładzie planu wojennego, został porzucony na rzecz jastrzębi wojny, takich jak John Bolton.

The goal is to hit Syria hard enough that Russia simply has to get involved, most likely, Russian personnel will be targeted as the aim is provocation, slapping Russia in the face so hard that Putin has to respond militarily.

Chodzi o to, aby uderzyć w Syrię wystarczająco mocno, aby Rosja musiała się zaangażować, najprawdopodobniej rosyjscy pracownicy będą celem, ponieważ celem jest prowokacja, uderzająca Rosji w twarz tak mocno, że Putin musi odpowiedzieć militarnie.

The pieces are moving into place, Trump has sent a carrier battle group to the Eastern Mediterranean and at least a portion of the Russian Black Sea Fleet is headed there too.

Część sił jest na miejscu, Trump wysłał grupę bojową okrętami do wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego i co najmniej część rosyjskiej Floty Czarnomorskiej jest również tam.

The strike may be timed for when this carrier group arrives and it’s aircraft can participate.

Atak może nastąpić, gdy nadejdzie ta grupa, a jego samoloty mogą wziąć udział.

It is now becoming clear to us that the goal of the war in Syria was not the destruction of the last stable, strong Arab state to oppose Israel and the creation of Greater Israel on the territories of shattered Syria and Iraq.

Teraz staje się dla nas jasne, że celem wojny w Syrii nie było zniszczenie ostatniego stabilnego, silnego państwa arabskiego, by sprzeciwić się Izraelowi i powstaniu Wielkiego Izraela na terytoriach zniszczonej Syrii i Iraku.

The goal is a far bigger, far more dangerous one – the destruction of Putin and Russia by embroiling it in a war it will find very hard to win.

Cel jest o wiele większy, o wiele bardziej niebezpieczny – zniszczenie Putina i Rosji poprzez uwikłanie go w wojnę, którą trudno będzie wygrać.

Russia is a goldmine of wealth and resources they want to be able to exploit like they did in the Yeltsin years before Putin came along and put a stop to their wholesale plunder.

Rosja jest kopalnią bogactw i zasobów, które chcą wykorzystać, tak jak robili to w latach Jelcyna, zanim Putin przyszedł i powstrzymał ich hurtową grabież.

Syria is badly placed in terms of easy supply and communications for the Russians, their lines of supply and communications are dependent on the cooperation of intervening nations such as Turkey, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan and Iran.

Syria jest źle usytuowana pod względem łatwych dostaw i łączności dla Rosjan, ich linie zaopatrzenia i komunikacji są uzależnione od współpracy między państwami, takimi jak Turcja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazachstan i Iran.

To bad to the difficulties of fighting a war in the Middle East, Russia also faces the troublesome prospect of having to also fight to defend it’s western borders from NATO, not just in Ukraine but also in the north where the Kaliningrad exclave would come under siege from NATO forces already in place in Lithuanian and Poland.

Wobec dużych trudności związanych z walką na Bliskim Wschodzie, Rosja stoi również przed kłopotliwą perspektywą konieczności walki również o obronę zachodnich granic przed NATO, nie tylko na Ukrainie, ale także na północy, gdzie planowane jest oblężenie Kaliningradu za pomocą sił NATO już działających na Litwie i w Polsce.

The fact that China appears to be ready to back Russia raises the possibility of this conflict turning into World War 3 in short order.

Fakt, że Chiny wydają się być gotowe do poparcia Rosji, stwarza możliwość, że konflikt ten zamieni się wkrótce w wojnę światową.

A sizeable Chinese fleet including their aircraft carrier is already sailing to the South China Sea where it will confront an American carrier group that is also headed there in a show of force.

Spora chińska flota, w tym ich lotniskowiec, płynie już na Morze Południowochińskie, gdzie zmierzy się z amerykańską flotą okrętów, która również udaje się tam w pokazie siły.

I hate to be the predictor of such gloomy events, but all the signs are pointing in the same direction, I hope I am wrong and it doesn’t come to war….

Nienawidzę być prorokiem takich ponurych wydarzeń, ale wszystkie znaki wskazują w tym samym kierunku, mam nadzieję, że się mylę i nie dojdzie do wojny … Ian Greenhalgh Ian Greenhalgh

Al Masdar Al Masdar
Syrian Air Defense placed on high alert across Syria Syryjska Obrona
Powietrzna postawiona na alarm w całej Syrii

BEIRUT, LEBANON (4:50 AM) – The Syrian Air Defense forces have been placed on high alert across the country amid reports of an imminent US attack on Syria. BEIRUT, LEBANON (4:50)

– Siły obrony powietrznej Syrii zostały postawione w stan najwyższej gotowości w całym kraju, pośród doniesień o zbliżającym się ataku USA na Syrię.

According to the latest military report from the coastal province of Latakia, the Syrian Air Force and their air defense teams have been ordered by their central command to stay on high alert until further notice.

Zgodnie z najnowszym raportem wojskowym z przybrzeżnej prowincji Latakia, syryjskie siły powietrzne i ich zespoły obrony powietrznej dostały rozkaz od centralnego dowództwa i zostały pozostawione w stanie najwyższej gotowości bojowej,  do odwołania.

The Russian military has also encouraged the Syrian military to remain on red alert, while also sharing intel reports on potential targets for the US military.

Rosyjskie wojsko również zachęcało syryjską armię do pozostawania w stanie gotowości na czerwono, a także dzieliło się raportami wywiadu na temat potencjalnych celów dla armii amerykańskiej.

However, despite reports of an ‚imminent’ attack, the Syrian military reports no unusual air activity around the eastern Mediterranean, adding that it has been quiet night.

Jednak pomimo doniesień o „nieuchronnym” ataku syryjskie wojsko nie zgłaszało żadnych niezwykłych działań lotniczych wokół wschodniego regionu Morza Śródziemnego, dodając, że była to cicha noc.

A source from the Syrian military told Al-Masdar this week that they believe the US will likely target one of their imperative airbases near the Damascus Governorate.

Źródło od syryjskiego wojska powiedziało Al-Masdarowi w tym tygodniu, że wierzą, że USA będą prawdopodobnie atakować jedną z ich najważniejszych baz lotniczych w pobliżu  Damaszku.

If the US does choose to attack a base near Damascus, it will most likely either be the Mezzeh or Dumayr airports.

Jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się zaatakować bazę w pobliżu Damaszku, najprawdopodobniej będą to lotniska Mezzeh lub Dumayr.

The Dumayr Airport would be an ideal location for the US military, as it was frequently used by the Syrian Air Force to attack the East Ghouta;

Lotnisko Dumayr byłoby idealnym miejscem dla armii amerykańskiej, ponieważ było często wykorzystywane przez siły powietrzne Syrii do ataku na wschodnią Ghoutę;

moreover, there are very little civilians in the area.

co więcej, w okolicy jest bardzo mało cywilów.

Al Masdar Al Masdar
EASA issues alert for eastern Mediterranean due to potential airstrikes
EASA wydaje ostrzeżenia dla wschodniego regionu Morza Śródziemnego z powodu potencjalnych nalotów

European Aviation Safety Agency (EASA) Issues rapid alert notification for “Eastern Mediterranean/Nicosia FIR Area” due to possible airstrikes on Syria in next 72 hours.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Wydaje powiadomienia o szybkich alarmach dla „wschodniego regionu Morza Śródziemnego / Nikozji” ze względu na możliwe naloty w Syrii w ciągu następnych 72 godzin.

According to the agency, the alert was issued “due to the possible launch of airstrikes with air-to-ground and/or cruise missiles within the next 72 hours, and the possibility of intermittent disruption of radio navigation equipment, due consideration needs to be taken when planning flight operations in the Eastern Mediterranean/Nicosia FIR area”.

Według agencji ostrzeżenie zostało wydane „z powodu możliwego wystrzelenia  rakiet powietrze-ziemia i / lub cruise w ciągu następnych 72 godzin, a także możliwością przerywanego zakłócania działania urządzeń do nawigacji radiowej, z należytą uwagą, podjęte podczas planowania operacji lotniczych we wschodniej części regionu Morza Śródziemnego / Nikozji FIR „.

According to the European-based media reports, the initial alert notification was issued by the Network Manager Operations Centre (NMOC).

Według europejskich doniesień medialnych, początkowe powiadomienie o zagrożeniu zostało wydane przez Centrum Zarządzania Siecią (NMOC).

“The United States through the White House, through the State Department and others as well have been having conversations with our allies and partners overseas,” Nauert said.

„Stany Zjednoczone za pośrednictwem Białego Domu, za pośrednictwem Departamentu Stanu, a także innych osób prowadziły rozmowy z naszymi sojusznikami i partnerami za granicą”, powiedział Nauert.

“We are looking for a coordinated response, whatever that response might be, to the situation in Syria.”

„Szukamy skoordynowanej reakcji, niezależnie od tej odpowiedzi, na sytuację w Syrii”.

Meanwhile, the nuclear-powered aircraft carrier Harry S. Truman has left from Norfolk, Virginia for a deployment in the Middle East and Europe, US media reported earlier.

Tymczasem amerykański lotniskowiec Harry S. Truman wypłynął z Norfolk w stanie Wirginia do rozmieszczenia na Bliskim Wschodzie i w Europie, o czym donosiły wcześniej amerykańskie media.

The guided-missile cruiser Normandy and guided-missile destroyers Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman and Farragut also accompany the Harry S. Truman, Stars and Stripes reported earlier citing US Navy officials.

Krążownik torpedowy z Normandii i niszczyciele z pociskami prowadzonymi Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman i Farragut również towarzyszą wymienionemu wcześniej Harrym S. Trumanowi, Stars and Stripes, powołując się na funkcjonariuszy US Navy.

In addition, US Navy officials have said that about 6,500 servicemen with the carrier strike group would be deployed to the region.

Ponadto, przedstawiciele amerykańskiej marynarki wojennej powiedzieli, że około 6,500 żołnierzy z grupą uderzeniową okrętów transportowych zostanie rozmieszczonych w regionie.

Russian Envoy to the United Nations Vassily Nebenzia has told earlier on Tuesday at the UNSC’s meeting that the US would bear the responsibility if it launches the military operation against Syrian government ignoring the lack of UN Security Council approval.

Rosyjski wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych Wasilij Nebenzia powiedział we wtorek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że USA poniosą odpowiedzialność, jeśli rozpoczną operację wojskową przeciwko syryjskiemu rządowi, ignorując brak zatwierdzenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

“If you took the decision to carry out an illegal military adventure — and I do hope that you will come to your senses — well, then you will have to bear responsibility for it yourselves,” Nebenzia said.

„Jeśli podjąłeś decyzję o przeprowadzeniu nielegalnej przygody militarnej – i mam nadzieję, że opamiętasz się – no cóż, będziesz musiał sam ponosić za to odpowiedzialność” – powiedział Nebenzia.

Białe hełmy – gaz w Ghouta  jest oszustwem

America’s last gasp to hang a gassing attack on Damascus is the most pitiful of all.

Ostatnie wezwanie Ameryki, by zawiesić atak gazowania w Damaszku, jest najbardziej żałosnym ze wszystkich.

 Przez Jim W. Dean, Managing Editor 11 kwietnia 2018 r

… z Southfront

Editor’s Note: America’s last gasp to hang a gassing attack on Damascus is the most pitiful of all.

Uwaga wydawcy: Najgorsze ze wszystkich jest ostatnie wezwanie Ameryki, by zawiesić atak gazowania w Damaszku.

That Trump is preparing a retaliation strike based on such an obvious hoax is a major criminal act, on a level for which the Nuremberg trial hanged Nazis, for “waging an offensive war”, which is what the US Coalition has been doing in Syria.

To, że Trump przygotowuje atak odwetowy oparty na takim oczywistym oszustwie, to poważny zbrodniczy proces na poziomie, dla którego proces norymberski powiesił nazistów, za „prowadzenie wojny ofensywnej”, co robi Koalicja USA w Syrii.

Even worse, for America’s military and Intelligence branches to be going along with this without a whimper, so far, shows a breach of their oath in my book which is off the rails.

Co gorsza, dla amerykańskich oddziałów wojskowych i wywiadu, które podążają za tym bez skomlenia, jak dotąd, pokazuje złamanie ich przysięgi w mojej książce, która jest poza torami.

It is the kind of behavior one would expect of mercenaries, a term I have been hesitant to use to describe their behavior, but is becoming harder and harder not to do.

Jest to rodzaj zachowania, jakiego można by się spodziewać po najemnikach, określenie, którego nie lubiłem, aby opisać ich zachowanie, ale staje się coraz trudniejsze.

This heavy cylinder punches through the roof but gets stopped by what must have been a very firm mattress.

„Ten ciężki cylinder uderza w dach, ale zostaje zatrzymany przez coś, co musiało być bardzo twardym materacem.

You just can’t make this stuff up.

Po prostu nie możesz tego zrobić.”

Anyone with two brain cells to rub together can see what a clear fraud this is, but the vastness of the silence across virtually the full spectrum of American institutions is disappointing.

Każdy, kto ma dwie komórki mózgowe, które mogą komunikować się razem, może zobaczyć, jakie to jest wyraźne oszustwo, ale odgłos ciszy praktycznie w całym spektrum amerykańskich instytucji jest rozczarowujący.

To send our military into harm’s way, based on a false flag supported by the US and our NATO partners, is a betrayal of our military personnel and their families, yet even they don’t seem to care.

Wysłanie naszego wojska w sposób szkodliwy, w oparciu o fałszywą flagę wspieraną przez USA i naszych partnerów z NATO, jest zdradą naszego personelu wojskowego i ich rodzin, ale nawet oni nie wydają się tym przejmować.

What the hell happened that, despite all the training we have given them, the legacy that they are supposed to represent, they would go along with this?

Co u diabła, stało się tak, pomimo całego szkolenia, jakie im daliśmy, dziedzictwa, które mieli reprezentować, zgadzali się z tym?

I am at a loss for words to describe it. Brak mi słów, żeby to opisać. If the balloon goes up and a major shooting event happens, they will not be able to claim, “if only I had known”.

Jeśli balon wzrośnie i nastąpi wielkie wydarzenie strzeleckie, nie będą mogli twierdzić, „gdybym tylko wiedział”.

This fiasco is on the scale of building 7 going down on 9-11, and the entire standdown of our law enforcement and security people, despite Larry Silverstein admitting on camera “we had to pull it”, and yet almost no one considered that even strange … Jim W. Dean

To fiasko jest na skali budowy 7 zejścia 9-11, a także całej dekady naszych pracowników organów ścigania i bezpieczeństwa, mimo że Larry Silverstein przyznał się do kamery „musieliśmy ją wyciągnąć”, a jednak prawie nikt nie uważał, że nawet to jest dziwne … Jim W. Dean

Jim’s Editor’s Notes are solely crowdfunded via PayPal

We have a shades of 9-11 situation again, where a Pentagon lawn with no first-day wreckage on it, and then wreckage magically appearing the next morning, no one thought that odd

Ponownie mamy sytuację w cieniu 9-11, gdzie na trawniku Pentagonu bez szczątków pierwszego dnia, a następnie w magiczny sposób wrak następnego dnia rano, nikt nie pomyślał, że to dziwne.

– Pierwsza publikacja … 11 kwietnia 2018 r.

While horrible photos (link 18+ ) of people allegedly killed in the April 7 Douma attack rapidly became widely known after they had been released by the White Helmets, there was something ignored by the media.

Podczas gdy straszliwe zdjęcia (link 18+ ) ludzi rzekomo zabitych w ataku Doumy 7 kwietnia szybko stały się powszechnie znane po tym, jak zostały wydane przez Białe Hełmy, media coś zignorowały.

Besides the photos of the dead bodies, Douma “media activists” also released videos showing two compressed gas cylinders, which had allegedly been used by “the Assad regime” to conduct the chemical attack on Douma.

Oprócz zdjęć martwych ciał, „działacze medialni” z Douma opublikowali także filmy przedstawiające dwie  sprężone butle z gazem, które rzekomo były używane przez „reżim Assada” do przeprowadzenia chemicznego ataku na Doumę.

These videos raise some questions.

Te filmy wzbudzają pewne pytania.

This was the first video showing the alleged compressed gas cylinder used in the attack.

To było pierwsze wideo pokazujące domniemaną sprężoną butlę z gazem użytą w ataku.

It appeared on April 8, a day after the first reports about the attack (April 7).

Pojawił się 8 kwietnia, dzień po pierwszych raportach o ataku (7 kwietnia).

<iframe width=696 height=392 src=https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=pl&amp;prev=search&amp;rurl=translate.google.pl&amp;sl=en&amp;sp=nmt4&amp;u=https://www.youtube.com/embed/9JmAOWmkFvk%3Ffeature%3Doembed&amp;xid=17259,1500004,15700019,15700043,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700191,15700201&amp;usg=ALkJrhgfpsqMyfNvfgD8Iy4Jn5prUMyd6g frameborder=0 allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

This cylinder was allegedly dropped from some helicopter of the Syrian Arab Air Force, made a hole in the roof and appeared in some apartment inside the building.

Butla ta została rzekomo wyrzucona z jakiegoś helikoptera syryjskich sił powietrznych, zrobiła dziurę w dachu i pojawiła się w jakimś mieszkaniu wewnątrz budynku.

The question is why is the cylinder is undamaged after falling from hundreds meters above and crashing into the roof?

Pytanie brzmi, dlaczego cylinder nie jest uszkodzony po upadku z wysokości setek metrów i uderzeniu w dach?

Another issue is that it looks like the cylinder was able to made a hole in the roof but failed to damage the bed.

Inną kwestią jest to, że wygląda na to, że cylinder był w stanie zrobić dziurę w dachu, ale nie uszkodził łóżka.

While this cylinder supposedly punched through the roof (but the hole made for the video was way too big, the nose is totally undamaged, a miracle. It looks like it was laid on the bed. Jim W. Dean

Podczas gdy ten cylinder podobno uderzył w dach (ale dziura wykonana na wideo była zbyt duża, nos jest całkowicie nieuszkodzony, cud, wygląda na to, że leżał na łóżku.) Jim W. Dean

This compressed gas cylinder was allegedly filmed on April 9 a roof of the building hit by the attack.

Ten skompresowany butla z gazem został rzekomo sfilmowany 9 kwietnia, a dach budynku został trafiony atakiem.

However, the video was released by the White Helments on April 10, a day after Russian servicemembers visited the parts of Douma where the alleged chemical attack took place.

Jednak teledysk został wydany przez White Helments 10 kwietnia, dzień po tym, jak rosyjscy żołnierze odwiedzili części Doumy, gdzie miał miejsce rzekomy atak chemiczny.

According to the Russian Defense Ministry, no traces of the chemical attack were found.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony nie znaleziono śladów chemicznego ataku.

Let’s say this is an accident.

Powiedzmy, że to jest wypadek.

The White Helmets Białe Hełmy @ SyriaCivilDef
@SyriaCivilDef

Important: video from 9 April, 7:02pm showing presence of chemical gas canister in Douma.

Ważne: wideo z 9 kwietnia, 19.22, pokazujące obecność pochłaniacza gazów chemicznych w Doumie.

Same location as video of casualties.

To samo miejsce, co wideo ofiary.

Also same location that Russia visited reporting ‚no sign of chemical weapons’.

Również to samo miejsce, w którym Rosja sporządziła raport „brak oznak broni chemicznej”.

No doubts, the criticism faced by the “activists” after the first video was used to improve the second one.

Bez wątpienia krytyka, z jaką borykali się „działacze” po pierwszym filmie, została wykorzystana do ulepszenia drugiej.

This time the cylinder appears to be a bit damaged.

Tym razem cylinder wydaje się być nieco uszkodzony.

Why did the second video showing the cylinder#2 [which is damaged and even a bit burned] appear only on April 10, a day after the visit of the Russians to the area?

Dlaczego drugi film pokazujący cylinder # 2 [który jest uszkodzony, a nawet nieco spalony] pojawia się dopiero 10 kwietnia, dzień po wizycie Rosjan w okolicy?

A person skeptical of “Assad chemical attack” reports by the White Helmets may say that the cylinder#1 videos were staged to confirm that the attack had been conducted by the Syrian Air Force.

Osoba sceptycznie odnosząca się do raportów „Assada chemicznego ataku” Białych Hełmów może powiedzieć, że filmy z pierwszego cylindra były wystawiane w celu potwierdzenia, że ​​atak został przeprowadzony przez syryjskie siły powietrzne.

However, too much mistakes (like a lack of damage) were made.

Jednak popełniono zbyt wiele błędów (takich jak brak uszkodzeń).

So, the organization had to make another “proper” video with the cylinder#2 to confirm its claims.

Tak więc organizacja musiała wykonać kolejne „właściwe” wideo z cylindrem nr 2, aby potwierdzić swoje roszczenia.

Everyone is free to decide for himself. Każdy może sam decydować.

Eve of Destruction? Russia prepared to militarily respond to any US strike on Syria

Rosja przygotowała się do militarnego reagowania na każdy amerykański atak na Syrię

Syria and Russia are prepared for the US strike and will fight back

Syria i Rosja są przygotowane do ataku USA i będą walczyć

 Przez  Ian Greenhalgh 11 kwietnia 2018 r

Komentarz edytora: Nigdy nie byliśmy bliżej WW3 niż teraz, kiedy czekamy na atak Trumpa na Syrię i na pozornie nieuchronną reakcję Rosji i Syrii na to.

Russia is more than capable of sending a US carrier group to the bottom of the Mediterranean and it may just do so if, as seems highly likely, Russian personnel are among the targets of the US strike.

Rosja jest bardziej niż zdolna wysłać grupę okretów amerykańskich na dno Morza Śródziemnego i może to zrobić, jeśli, jak wydaje się bardzo prawdopodobne, rosyjscy pracownicy są wśród celów amerykańskiego ataku.

The insanity of the agenda Trump is following lies in the fact that previous incidents have shown that the US military do not hold any clear advantage and may actually be at a disadvantage in technical terms, meaning should the shooting start, a lot of US servicemen are going to become victims of the insanity.

Szaleństwem porządku obrad Trump są następujące kłamstwa, w tym, że poprzednie incydenty pokazały, że wojsko USA nie ma żadnej wyraźnej przewagi i może być w niekorzystnej sytuacji pod względem technicznym, co oznacza, że ​​w przypadku rozpoczęcia strzelania, wielu amerykańskich żołnierzy  stanie się ofiarami szaleństwa.

Last year’s cruise missile attack on Syria was an abject failure as the Russian and Syrian defences were able to shoot down or decoy most of the missiles, then there is the fact that the USS Donald Cook, currently loitering off the Syrian coast is the same ship that had to be towed away from the Crimean coast in 2014 after being disabled by Russian warplanes carrying some new electronic weaponry.

Zeszłoroczny atak rakietowy na Syrię okazał się całkowitą porażką, ponieważ rosyjskie i syryjskie siły obronne były w stanie zestrzelić lub zepsuć większość rakiet, to jest fakt, że USS Donald Cook, obecnie żeglujący przy wybrzeżu Syrii, to ten sam statek, który musiał zostać odholowany z wybrzeża krymskiego w 2014 r. po tym, jak został unieruchomiony przez rosyjskie samoloty bojowe noszące nową broń elektroniczną.

So unless the US military has some new trick up it’s sleeve we don’t know about, it seems highly likely that should Trump strike, it will not go too well and that opens up a whole nasty can of worms as are as escalation of the conflict – if your conventional weapons don’t do the job, then the next step might be to try some tactical nukes and the Russians also have lots of those and the aircraft and missiles to deliver them so the US has no advantage in that area either.

Więc jeśli armia amerykańska nie ma jakiejś nowej sztuczki w rękawie, o której nie wiemy, wydaje się bardzo prawdopodobne, że jeśli Trump uderzy, to nie pójdzie zbyt dobrze i to otworzy całą paskudną puszkę pandory, tak jak eskalacja konfliktu – jeśli twoja broń konwencjonalna nie spełnia swojej roli, następnym krokiem może być wypróbowanie niektórych broni nuklearnych, a Rosjanie również mają ich dużo, a samoloty i rakiety dostarczą je, więc USA nie mają żadnej przewagi w tej dziedzinie. .

Sadly, there is no-one around Trump who might become a voice of reason and restrain the buffoon from doing what he was put in office to do and this is carry out the orders of a bunch of criminal oligarchs hell-bent on the destruction of Putin and Russia….

Niestety, w pobliżu Trumpa nie ma nikogo, kto mógłby stać się głosem rozsądku i powstrzymać błazna przed robieniem tego, co mu powierzono, a to jest wykonywanie poleceń bandy kryminalnych oligarchów, głupio nastawionych na zniszczenie Putina i RosjiIan Greenhalgh Ian Greenhalgh
Al Masdar Al Masdar
Syrian, Russian jets crowd Syria’s coastal provinces in response to US threats
Syryjskie, rosyjskie odrzutowce patrolują nadbrzeżne prowincje Syrii w odpowiedzi na zagrożenia ze strony USA

BEIRUT, LEBANON (11:30 AM) – The Syrian and Russian air forces have been conducting a large number of flights along the Syrian coast in response to the US’ latest threat of force against the government in Damascus.

BEIRUT, LEBANON (11:30) – Syryjskie i rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły dużą liczbę lotów wzdłuż wybrzeża Syrii w odpowiedzi na ostatnią groźbę sił USA przeciwko rządowi w Damaszku.

According to a military source in the Latakia Governorate, Syrian and Russian jets have been conducting nonstop flights along Syria’s coast since 6:00 AM (Damascus Time), with both air forces sharing the Hmaymim Airport in Jableh.

Według źródła wojskowego w Gubernatorstwie Latakia, syryjskie i rosyjskie odrzutowce przeprowadzają loty non-stop wzdłuż wybrzeża Syrii od godziny 6:00 (czas Damaszku), przy czym obie siły powietrzne dzielą lotnisko Hmejmim w Jableh.

The source added that the Syrian Air Force has moved several jets to the Russian operated Hmaymim Airport in southwest Latakia.

Źródło dodało, że Syryjskie Siły Powietrzne przeprowadziły kilka odrzutowców na rosyjskie lotnisko Hmejmim w południowo-zachodniej Latakii.

The reason for the Syrian Air Force moving their jets to the Hmaymim Airport is due to the threat posed by the possible US attack on their military installations.

Powodem, dla którego Syryjskie Siły Powietrzne przemieszczają swoje samoloty na lotnisko Hmejmim, jest zagrożenie ze strony ewentualnego amerykańskiego ataku na ich instalacje wojskowe.

Similar to the precautionary measures they took before the US attack last year, the Syrian Air Force is attempting to protect their air assets by moving them to the Russian base.

Podobnie jak środki ostrożności podjęte przed atakiem USA w zeszłym roku, Syryjskie Siły Powietrzne próbują chronić swoje aktywa lotnicze, przenosząc je do rosyjskiej bazy.

Al Masdar Al Masdar
Russia to respond instantly, if its troops in Syria hit by US strike

Rosja zareaguje natychmiast, jeśli w jego wojska w Syrii uderzy amerykański atak

First deputy chairman of the Russian upper house’s Defense Committee, Yevgeny Serebrennikov said Wednesday that Russia will respond immediately if its military in Syria gets hit by a possible US airstrike.

Pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Obrony Federacji Rosyjskiej Jewgienij Serebrennikow powiedział w środę, że Rosja zareaguje natychmiast, jeśli jego wojsko w Syrii zostanie trafione przez możliwy nalot USA.

Russia’s Hmeymim airbase and Tartus naval base, as well as Russian servicemen deployed in Syria, are under firm protection as the United States is anticipated to carry out airstrikes in Syria in response to an alleged chemical weapon attack in the city of Douma, Serebrennikov, told Sputnik.

„Rosyjska baza lotnicza Hmejmim i baza morska Tartus, a także rosyjscy żołnierze rozmieszczeni w Syrii, są pod ścisłą ochroną, ponieważ Stany Zjednoczone planują przeprowadzenie nalotów w Syrii w odpowiedzi na rzekomy atak broni chemicznej w mieście Douma” – powiedział Serebrennikov Sputnikowi.

“As the Defense Ministry has already pointed out, the Russian military bases in Hmeymim and Tartus are under firm protection.

„Jak już wskazało Ministerstwo Obrony, rosyjskie bazy wojskowe w Hmejmim i Tartusie są pod ścisłą ochroną.

At the same time, we expect that in the event of US strikes, if any, the lives of our servicemen will not be in danger.

Jednocześnie spodziewamy się, że w przypadku amerykańskich ataków, jeśli w ogóle, życie naszych żołnierzy nie będzie zagrożone.

I think that the United States understands this and will not allow it, because otherwise, Russia’s response will be immediate, as the chief of the Russian General Staff has said,” Serebrennikov said.

Myślę, że Stany Zjednoczone to rozumieją i na to nie pozwolą, ponieważ w przeciwnym razie reakcja Rosji będzie natychmiastowa, jak powiedział szef rosyjskiego Sztabu Generalnego „, powiedział Serebrennikov.

Last week, several Syrian opposition online media outlets reported, citing militants that the Syrian Army had used chlorine in the town of Douma and killed up to 70 people.

W zeszłym tygodniu odnotowano kilka internetowych informacji syryjskiej opozycji, powołując się na bojowników, że armia syryjska użyła chloru w mieście Douma i zabiła do 70 osób.

Following the reports, a number of states, including the US, accused Damascus of staging the attack.

Po raportach wiele krajów, w tym USA, oskarżyło Damaszek o przeprowadzenie ataku.

Furthermore, the United States said that it was considering all potential options in response to it.

Ponadto Stany Zjednoczone stwierdziły, że rozważają wszystkie potencjalne opcje w odpowiedzi na to.

Al Masdar Al Masdar
Russian military will respond to any US aggression in Syria Rosyjskie wojsko zareaguje na wszelkie amerykańskie ataki w Syrii

BEIRUT, LEBANON (9:40 AM) – The Russian Ambassador to Lebanon Alexander Zaspikin told Al-Manar TV on Tuesday that his country’s forces will respond militarily to any US attack in Syria.

BEIRUT, LEBANON (9:40) – Rosyjski ambasador w Libanie Alexander Zaspikin powiedział we wtorek telewizji Al-Manar, że siły jego kraju odpowiedzą militarnie na każdy amerykański atak w Syrii.

Zaspikin stressed that the Russian forces will confront any US aggression on Syria, by intercepting the missiles and striking their launch pads.

Zaspikin podkreślił, że rosyjskie siły skonfrontują się z agresją USA w Syrii, przechwytując pociski i uderzając w ich wyrzutnie.

The Russian diplomat added that the US is using these allegations of chemical weapons use to justify their attacks in Syria.

Rosyjski dyplomata dodał, że USA używają tych zarzutów użycia broni chemicznej do usprawiedliwienia swoich ataków w Syrii.

Recently, the Russian military has conducted flights along the Syrian coast, while also jamming US drones flying over the government’s positions.

Niedawno armia rosyjska przeprowadziła loty wzdłuż wybrzeża Syrii, a także zablokowała amerykańskie drony latające nad stanowiskami rządu.

Al Masdar Al Masdar
No airplanes flying over Syria after warning of US airstrikes

Brak samolotów latających nad Syrią po ostrzeżeniu o nalotach lotniczych w USA

BEIRUT, LEBANON (7:45 AM) – No airplanes are currently flying over Syria after reports from the EASA warned about potential airstrikes over the country.

BEIRUT, LEBANON (7:45) – Żadne samoloty nie latają nad Syrią po tym, jak raporty EASA ostrzegły o potencjalnych nalotach lotniczych w całym kraju.

هماکنون آسمان #سوریه و حتی کیلومترها آن طرفتر از آسمان سوریه هم هیچ هواپیمای مسافربری پرواز نمیکند #Syria pic.twitter.com/KrRGMJGNMD هماکنون آسمان # سوریه و حتی کیلومترها آن طرفتر از آسمان سوریه هم هیچ هواپیمای مسافربری پرواز نمیکند #Syria pic.twitter.com/KrRGMJGNMD

— Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) April 11, 2018 – Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) 11 kwietnia 2018 r

According to the website Flight Aware, two Middle East Airlines (national airline of Lebanon) flights are expected to fly over Syria, despite the warnings form the EASA.

Według strony internetowej Flight Aware, dwie linie lotnicze Middle East Airlines (krajowe linie lotnicze z Libanu) powinny latać nad Syrią, pomimo ostrzeżeń z EASA.

One of the MEA flights is scheduled to fly to the Saudi Arabian city of Madina and another is bound for Dubai;

Jeden z samolotów MEA ma lecieć do saudyjskiego miasta Medina, a drugi do Dubaju;

these two airplanes are the only known flights that will be using Syrian airspace in the next few hours.

te dwa samoloty są jedynymi znanymi lotami, które będą wykorzystywać syryjską przestrzeń powietrzną w ciągu najbliższych kilku godzin.

The Syrian Air Defense is currently on high alert, as they await the US’ decision on whether or not they will attack.

Syryjska Obrona Powietrzna jest obecnie w wysokiej gotowości, ponieważ czekają na decyzję USA, czy będą atakować.

<!–
–>
   za www.klubinteligencjipolskiej.pl

Mniej niż 72 godziny, zanim Trump rozpocznie III Wojnę Światową ?
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz