Ważą się losy poprawek do ustaw prezydenta ws. SN i KRS

Miejmy nadzieję, że poprawki PiS do projektów Dudy będą konstytucyjne, bo projekty Prezydenta takimi niestety nie są >> Jak donosi wPolityce.pl: Kaczyński poinformował, że we wtorek prezydent Duda otrzyma poprawki do projektów ustaw ws. SN i KRS

 WYBÓR WSZYSTKICH SĘDZIÓW, CZŁONKÓW KRS [4 + 15], NIE MOŻE BYĆ DOKONANY WIĘKSZOŚCIĄ  „3/5”, …  BO SEJM MOŻE WYBRAĆ TYLKO 4 CZŁONKÓW KRS SPOŚRÓD POSŁÓW –  15 MUSI WYBRAĆ KTOŚ INNY

Tak jak niekonstytucyjny byłby wybór wszystkich członków KRS  [1 + 15] przez Prezydenta,  z czego Duda zrezygnował po wcześniejszym odrzuceniu przez partie jego propozycji zmiany Konstytucji,  ….  tak, z tego samego powodu, niekonstytucyjny byłby wybór wszystkich członków KRS  [4 + 15]  przez Sejm, lub  [2 + 15]  przez Senat  –  Wszyscy z wymienionych mają „konstytucyjny przydział”,  ilu członków KRS mogą wybrać.

TAKIE SĄ KONSEKWENCJE UZNANIA,    PRZEZ PiS i PRZEZ PREZYDENTA,   NIEKONSTYTUCYJNOŚCI JEDNOOSOBOWEGO WYBORU PRZEZ PREZYDENTA 15 SĘDZIÓW CZŁONKÓW KRS

Wyboru 15 sędziów, członków KRS musi dokonać ktoś inny niż Prezydent, Sejm , lub Senat:  albo będzie to samo środowisko sędziowskie [czego nikt nie chce], albo moim zdaniem [jeśli nikt nie chce] sędziowie, członkowie KRS powinni zostać wybrani w wyborach powszechnych, … tak jak Sędziowie Pokoju w USA.  

Czytajcie KONSTYTUCJĘ i starajcie się ją zrozumieć, i zrozumieć to co się dzieje,  bo  w tym momencie toczy się handel naszymi prawami, których zawłaszczenie przez Prezydenta, albo nawet przez PiS, będzie miało dalekosiężne skutki  w przyszłości  –   Jest szansa na bezpośredni wybór sędziów członków KRS, tego trzeba się domagać.

Art. 187.1. podpunkt 2 [patrz niżej] mówi że piętnastu członków KRS wybranych jest spośród sędziówSądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych

ALE NIE MÓWI PRZEZ KOGO,  …  a więc z powodu uznanej, przez PiS i Dudę,  niekonstytucyjności wyboru sędziów KRS przez Prezydenta, … a w konsekwencji przez Sejm i / lub Senat  –  śedziowie KRS muszą być wybrani   PRZEZ KOGOŚ INNEGO  >> KONSTYTUCJA: Art. 187.4. sposób wyboru [sędziów] członków [KRS] określa ustawa >>

KONSTYTUCJA: Art. 187.4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa    ORAZ SPOSÓB WYBORU JEJ CZŁONKÓW    określa ustawa   ///  … z uwzględnieniem zastrzeżeń jak wyżej.

KONSTYTUCJA: Art. 187. 1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z: 

1.   Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  i  [1] osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
2*** .   piętnastu członków   wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,
3.   czterech członków   wybranych przez Sejm spośród posłów oraz  dwóch członków  wybranych przez Senat spośród senatorów.

*** SPOR DOTYCZY WYBORU   >>  piętnastu członków   wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,  <<  KTÓRYCH WSZYSCY CHCĄ WYBRAĆ „DLA SIEBIE” 😀

 

Ustawa o Sądzie  Najwyższym / Art.. 4 projektu prezydenta Dudy  >> https://codziennik24.pl/wp-content/uploads/2017/10/ziut-blok-narodowy-polski-waza-sie-losy-poprawek-do-ustaw-prezydenta-ws-sn-i-krs-2.jpg

ROZPORZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY, … A PLANY PREZYDENTA

KONSTYTUCJA: Art.183.1.Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

KONSTYTUCJI: Art.173.Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

KONSTYTUCJA: Art.178.1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz USTAWOM

PROJEKT PREZYDENTA DUDY Art. 4:Prezydent … w drodze ROZPORZĄDZENIA określi Regulamin Sądu Najwyższego, ustalając liczbę stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, w tym liczbę sędziów Sądu Najwyższego w poszczególnych izbach, zasady wewnętrznego postępowania, a także szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziego biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego i prawidłowego rozpatrywania spraw oraz specyfikę prowadzonych przed Sądem Najwyższym, w tym specyfikę prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, a także potrzebę zapewnienia zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych.

– Jeśli Prezydent napisze takie rozporządzenie przed uchwaleniem ustawy, a Sejm je uchwali i umieści w ustawie, to takie rozporządzenie będzie Sąd Najwyższy obowiązywać. / Ale to trzeba umieścić w ustawie, … a nie napisać po uchwaleniu ustawy

KONSTYTUCJA: Art. 234. Rozporządzenia z mocą ustawy – warunki

1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje   ROZPORZĄDZENIA z MOCĄ USTAWY   w zakresie i w granicach określonych w art. 228 przesłanki wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i jego skutki, ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.
2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa. <<< TYLKO W CZASIE STANU WOJENNEGO

ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ: „Sądy i Trybunałysą władzą odrębną i niezależną od innych władz / Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania”, … a „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”

NIEKONSTYTUCYJNA JEST WIĘC JAKAKOLWIEK INGERENCJA W DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW i ROZPORZĄDZANIE SĄDAMI Z WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZANIA NIMI USTAWĄ

… czyli wydawanie im pozaustawowych ROZPORZĄDZEŃ niezapisanych w ustawie, przez kogokolwiek innego niż ustawodawca w ustawie, jest niezgodne z Konstytucją.

Sądy „są władzą odrębną”,  więc ani Prezydent, ani Marszałek Sejmu, ani Premier, ani Minister, nie mają prawa i nie mogą im wydawać [zwykłych] ROZPORZĄDZEŃ  –  Może to zrobić jedynie Sejm w drodze ustawy podpisanej przez Prezydenta i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw. / KONIEC KROPKA /

*** Wikipedia: ROZPORZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY jest jedyną znaną polskiemu systemowi prawa formą aktów prawnych zrównaną z ustawami. Jest to odstępstwo od fundamentalnej dla hierarchii źródeł prawa zasady reguły nadrzędności i wyłączności ustawy.

Rozporządzenia z mocą ustawy od 17 października 1997 r. w mają charakter prawa powszechnie obowiązującego (art. 234.2 Konstytucji RP)

Prawo do ich wydawania ma od 17 października 1997 roku jedynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów, tylko w czasie trwania stanu wojennego, jeżeli Sejm nie może zebrać się na posiedzenie.

   za neon24.pl

Ważą się losy poprawek do ustaw prezydenta ws. SN i KRS
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz